ሽወደን ብምልእታ ትንቐሳቐስ  (Heela Sverige Rullar)

ናብ ሃገር ሽወደን ንዝኣትዉ ሓደስቲ ሰባት ሰከትቡርድ ምጥቃም (Skateboardåkning) ንክማሃሩ መደብ ገይሩ ዘሎ ማሕበር ኢዩ።

(Skateboardåkning) ጒዕዞ ብሰከትቦርድ (ክችነተ)

ስከትቦርድ ሓደ ፍሉይ ሕግታትን ዝተወሰነ ግዜን ቦታን ዘይገዝኦ  ነጻ ምንቕስቓስ ወይ ንጥፈት ኢዩ።  ከመይን መዓስን ብዘየገድስ፣ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ንበይንኻ ክትፍጽሞ ይከኣል ኢዩ። ከምኡ’ውን ምስ የዕሩኽትኻ ብሓባር ክትጻወት ትኽእል። ስከትቦርድ ሓደ ዓይነት ልምምድ  እትካየደሉን፣ ባህርያት ህይወት ዝገልጽን ፣ ወይ ስምምዒት እትርወየሉ ዓይነት ምንቕስቓስ ኢዩ። እዚ ዓይነት ምንቕስቓስ ብምዝውታር፣ ወዲ ሰብ  ናይ ህይወት ሚዛንን፣ ምውህሃድን፣ ከምኡ’ውን ትዂረት ከም እትውንን ይገብር። ቅድሚ ኩሉ ዝመጽእ ግን መሳጢን ተፈታውን ጸወታ ኢዩ። 

እቲ ሓደ ዘድሊ ገፊሕን ምቹእን ጫማ ኮይኑ፣ ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ፣ ማለት ኣብ ተራ መንገዲ ይኹን ወይ ኣብ ንስከትቡርድ ተባሂሉ ዝተዳለወ ቦታ  ከም ዝደለካዮ ክትንቀሳቐስ ትኽእል። 

ስከትቦርድ ራምፕ (SKATEBOARDRAMP)

እዚ ሓደ ንጉዕዞ ስከትቦርድ ዝምልከት ዲስፒሊን  ኮይኑ፣ ንሓደስቲ ጀመርቲ ይኹን ነዊሕ ግዜ ንዝተሞኮሩን ብጣዕሚ መሳጢ ንወታ እዩ። 

ኣብቲ መጻወቲ ክሊ (SKATEBOARDRAMP) ንቕድሚትን ንድሕሪትን ክትንቀሳቐስ ዕድል ይህብ። ኣብቲ ወሰናሰን  ናይ’ቲ ራምፕ ጸቒጥካ ክትንቀሳቐስ ይከኣል። ንዕኡ ዝኣመሰለ ኣሽሓት ዓይነት ምንቅስቓስ ኣሎ። ስለ’ዚ ዝኾነ ሰብ ሓደ መልክዕ ዝሓዘ ጸወታ ስለ ዘይኮነ ክሻቐል የብሉን።

እንታይ ንገብር ?

ኣብ ጥቓ መደበር ስደተኛታት ዘሎ ቦታታት መጻወቲ ስከትቦርድ ንስርሕ ኣሎና። እቲ ስራሕ ምስ ተወደአ፣ ነቲ ጸወታ ዘድሊ (ገፊሕ ጫማን መከላኸሊ ቆቢዕን (BRÄDER OCH HJÄLMAR)፣ክዕደል ኢዩ። ብኸም`ዚ ኣገባብ ከኣ ናይ ምጽዋት ዕድላት  ይርከብ። ብድሕሪኡ ነቲ ኩሉ ተቐሪቡ ዘሎ መጻዊቲ ብነጻ ክጻወትሉ ናይ’ቶም ሰባት ድሌት’ዩ ዝውስኖ።  ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ዝምህር ኣሰልጣኒ ክነዳሉ ይከኣል’ዩ። እዚ መጻወቲ ቦታ (SKATEBOARDRAMP)፣ ንኩሉ’ኳ ክፉት እንተኾነ፣ ነቶም ኣብ’ታ ከባቢ ዝነብሩ ስደተኛታትን ኣብኡ ዝተወልዱን ጥራይ ተወሲኑ ክትረፍ ተስፋ ንገብር።

እዚ ስለምንታይ ንገብሮ ኣሎና። 

ንዓና ስከትቦርድ (SKATEBOARDÅKNING) ኣብ ህይወት ዓቢ ግደ ኣለዎ። በዚ ኣገባብ’ዚ ምሽ ዝበዝሑ የዕሩኽትኻ ትራኸብን ምስ ሓደስቲ ሰባት ትላለይን። ኣብ ጽንኩር መድረኽን ከቢድ ህይወትን ምስ ትህሉ ከኣ ኣዝዩ ሓጋዚ ምንቅስቓስ ኢዩ። እዚ ጸወታ’ዚ ሓድነትን ምትሕቚቓፍን ዝህብ ኢዩ። ብዝከኣለና መጠን ንብዙሓት ሰባት ነዚ ዕድል’ዚ ክረኽቡን ክጥቀሙሉን መታን ኣድላዪ ሓገዛት ንምግባር ክንጽዕር ኢና። 

 ምንቅስቓስ ስከትቦርድ(SKATEBOARDÅKNING) ብጣዕሚ ሓጋዚ ምንቕስቓስ ኮይኑ፣ ነቶም  ሓደሽቲ ዝኾኑ፣ ኣብ’ዛ ሓዳስ ሃገሮም ተሓጒሶም ክነብሩን ህይወቶም ክሃንጹን ክሕግዞም ተስፋ ንገብር።