Hela Sverige Rullar (همه سویدن می چرخد)

انجمنی که کارشدادن یک شانس به سویدنی های جدید است تا بتوانند اسکیت بورد سواری را یاد بگیرند

 

اسکیت بورد سواری

اسکیت بورد سوارییک فعالیت بسیار آزاد و بدون قوانین، زمان و یا مکان های مشخص می باشد. شما هر وقتکه بخواید، هر رقم که بخواهید و هر جایی که بخواهید می توانید اسکیت بورد سواریکنید. اگر انتخاب کنید که تنهایی سواری کنید خوب است، اگر می خواهید همراهدوستانیتان سواری کنید باز هم خوب است. اسکیت بورد سواری       می تواند یک نوع تمرین، یک روش زندگی یایک روش برای بیان خود است. شما بالانس، موقعیت یابی و تمرکز را تمرین می کنید، ولیاز همه مهمتر لذت بردن است. تنها چیزی که نیاز است یک تخته اسکیت و یک جفت کفش استو شما هر کجا که بخواهید سواری می کنید. در خیابان یا در سطح شیبدار مخصوصاسکیتبورد.

 

سطح شیبدار اسکیت بورد

این یک انضباطاسکیت بورد سواری است که هم بسیار سرگرم کننده است و هم برای اسکیت سوارهای  تازه واردها و هم برای حرفه ای ها کارایی دارد.شما در سطح شیبدار عقب و پیش سواری می کنید و فن های مختلف را در گوشه های سطحشیبدار اجرا می کنید. هزاران فن برای یاد گرفتن وجود دارد پس نگران یک نواخت بودننباشید.

 

چه کار میکنیم؟

ما سطوح شیبدارمخصوص در ارتباط با کمپ پناهجویان می سازیم. وقتی سطح شیبدار ساخته شد به کمپ تختههای اسکیت و کلاه ایمنی اهداء می شود. به این صورت شرایط یادگیری اسکیت بورد سواریفراهم می شود. بعد از این، این به تک تک شما بستگی دارد که چطور و یا چه اندازه کهمی خواهید از سطح شیبدار یا تخته های اسکیت استفاده کنید. اگر خواسته شود ما میتوانیم یک مربی اسکیت بورد پیشنهاد کنیم که هفته ای یک بار می آید و اسکیتبوردسواری را یاد می دهد. سطح شیبدار برای استفاده عموم باز است و امید این است که همجوانان تازه وارد (پناهجو) و هم جوانان متولد سویدن از سطح شیبدار به طور مشترکاستفاده کنند.

 

ما برای چه این کار را می کنیم؟

اسکیت بورد سواریبرای ما یک قسمت بزرگی از زندگی ماست. ما از این طریق بیشتر دوستان خود را پیداکردیم، تمرین خوب و کاری برای انجام دادن دریافت کردیم و وقتی در زندگی احساسسنگینی و مشکلات کردیم به جلو نگاه کردیم. این ورزش به ما یک انسجام و دارایی دادهاست. ما می خواهیم به هر تعداد نفر که ممکن باشد این شانس را بدهیم که این فعالیترا پیدا کنند و این را تبدیل به فعالیت خودشان کنند. ما امیدواریم که اسکیت بوردسواری بتواند یک ابزار کمکی برای انسان ها باشد تا بتوانند در کشور جدید خود جابیفتند و لذت ببرند.